اعضا و شورا

نام و نام خانوادگی سمت نوع عضویت
علیرضا شهریاری ریاست مجتمع آموزش عالی- رئیس شورا حقوقی
محسن نوری مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی- دبیر شورا حقوقی
حسین جهانتیغ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی حقوقی
محمد ادیبیان معاونت اداری مالی و مدیریت منابع حقوقی
حسن صالح مدیریت دانشجویی حقوقی
محمد طاهر میرکزهی مدیریت پژوهشی حقوقی
مهدیه فدایی راینی مدیریت فرهنگی حقوقی