اعضا و شورا

نام و نام خانوادگی سمت نوع عضویت
دکتر محمد رضا ریگی ریاست مجتمع آموزش عالی- رئیس شورا حقوقی
دکتر سید مسعود ضیایی مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی- دبیر شورا حقوقی
دکترمجید جعفری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی حقوقی
دکتر محمد طاهر میرکزهی معاونت اداری مالی و مدیریت منابع حقوقی
دکترحسن صالح مدیریت دانشجویی حقوقی
دکتر پرویز کریم زاده مدیریت طرح و برنامه حقوقی