امور آزمایشگاهها

آقای دکتر منوچهر یوسفی
دکتری حرفه ای دامپزشکی
تلفن:
 
نمابر:
رایانامه: 

آزمايشگاه های فعال در مجتمع آموزش عالی سراوان عبارتند از:

بخش شيمی

    - اسانس گیری
    - عصاره گیری
    - اندازه گیری غلظت مواد موثره به کمک uv-Vis. 


بخش گیاه پزشکی

     - شناسایی بیماریها و آفات گیاهی


سایر آزمايشگاه ها

     - آزمایشگاه فیزیک و مکانیک
     - آزمایشگاه بیوتکنولوژی
     - آزمایشگاه آب و خاک

کارشناس آزمایشگاه: آقای مهدی حسین بر