نظارت و ارزیابی

آقای محسن نوری
تلفن: 37633905-054
نمابر:
رایانامه: 
mohsen.noori@saravan.ac.ir

اين مديريت زير نظر مستقيم رئيس مجتمع و در چارچوب ضوابط و مقررات به منظور فراهم نمودن زمينه های لازم برای جمع آوری، تجزيه و تحليل داده ها و تهيه اطلاعات مورد نياز بخش های مختلف مجتمع و همچنين ارزيابی عملکرد و تهيه گزارش های دوره ای و موردي برای اتخاذ تصميمات مناسب تشکيل شده است.  
دفتر نظارت و ارزیابی در مجتمع آموزش عالی سراوان عهده دار وظایف مختلفی چون ارزیابی اعضاء هیات علمی، جمع آوری آمار و اطلاعات دانشجویی و اعضاء هیات علمی، و فعالیتهای دیگر بر حسب مورد نیاز معاونت آموزشی و شورای برنامه ریزی آموزشی مجتمع و اجرایی کردن مصوبات شورا نظارت و ارزیابی می باشد.