عبدالرشید جام نیا
گروه: علوم اقتصادی- اقتصاد نظری
درجه: مربی
شماره داخلی:   |   شماره مستقیم:
فکس:
پست الکترونیک:   |   وب سایت:
آدرس:
دریافت رزومه بصورت PDF