عبدالرشید جام نیا
گروه: علوم اقتصادی- اقتصاد نظری
درجه: استادیار
شماره داخلی:   |   شماره مستقیم: 05437460109
فکس: 05437630090
پست الکترونیک: ar.jamnia@saravan.ac.ir,a.r.jamnia@gmail.com  |   وب سایت: http://research.saravan.ac.ir/~ajamnia/
آدرس:
دریافت رزومه بصورت PDF