سیدابوالقاسم برآبادی
گروه: ترویج و آموزش کشاورزی
درجه: مربی
شماره داخلی:   |   شماره مستقیم:
فکس:
پست الکترونیک: Barabadi.a@gmail.com  |   وب سایت:
آدرس:
دریافت رزومه بصورت PDF

ترویج و آموزش کشاورزی

نام دانشگاه: آزاد بیرجند

درجه: کارشناسی  ،  تاریخ: 1382/05/01

آموزش کشاورزی

نام دانشگاه: تهران

درجه: کارشناسی ارشد  ،  تاریخ: 1386/07/03

آموزش کشاورزی

نام دانشگاه: زنجان

درجه: دکتری  ،  تاریخ: 

تأمین شغلی، کوششی در جهت حفظ و نگهداری استعدادهای درخشان کشور

نویسنده ها: سید ابوالقاسم برآبادی

کنفرانس: سومین همایش استعدادهای درخشان

تاریخ: 1386/02/05  ،  مکان: دانشگاه صنعتی شریف

«بررسی چالش ها و راهکارهای اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی»

نویسنده ها: ایرج ملک محمدی، سید ابوالقاسم برآبادی

کنفرانس: اولين همايش منطقه اي بررسي جايگاه بخش کشاورزي و دامپروري در توسعه پايدار

تاریخ: 1386/03/02  ،  مکان: مراغه

مقايسه کارايي مصرف انرژي کشت گندم و جو در استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها: سيد مسعود ضيائي، فرزاد حسين پناهي، جعفر ولي زاده، سيدابوالقاسم برآبادي

کنفرانس: همايش ملي کشاورزي پايدار

تاریخ: 1390/09/10  ،  مکان: ورامین

بررسي مؤلفه هاي کارآفرينانه روستايي با رويکرد توسعه پايدار در استانهاي سيستان و بلوچستان و کرمان

نویسنده ها: زهرا خوشنودي فر، سيدابوالقاسم برآبادي

کنفرانس: اولين همايش بين المللي توسعه روستايي، تجارب و آينده نگري

تاریخ: 1390/11/26  ،  مکان: دانشگاه سیستان و بلوچستان

بررسي چالش هاي اشتغال فارغ التحصيلان کشاورزي و منابع طبيعي

نویسنده ها: ياسر محمدي، سيدابوالقاسم برآبادي، حسين يوسفي، مهدي مشکور

کنفرانس: نخستين همايش ملي جوانان، اشتغال و منابع طبيعي

تاریخ: 1386/09/27  ،  مکان: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ارزيابي تأثير ويژگيهاي فردي و حرفه اي کشاورزان بر کارايي مصرف انرژي و بهره وري انرژي در دو محصول جو و گندم آبي استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها: سيدابوالقاسم برآبادي، فاطمه ارتياعي، سيدمسعود ضيائي

کنفرانس: چهارمين کنگره ترويج و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي ايران

تاریخ: 1391/06/28  ،  مکان: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

سازه هاي فرهنگي و اجتماعي مؤثر در مشارکت جوانان روستايي پيرامون توسعه کشاورزي

نویسنده ها: فاطمه ارتياعي، سيدابوالقاسم برآبادي

کنفرانس: چهارمين کنگره ترويج و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي ايران

تاریخ: 1391/06/28  ،  مکان: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

بررسي سازه هاي مؤثر بر پذيرش بيمه گندمکاران استان کرمانشاه

نویسنده ها: فاطمه ارتياعي، سيدابوالقاسم برآبادي

کنفرانس: چهارمين کنگره ترويج و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي ايران

تاریخ: 1391/06/28  ،  مکان: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

بررسي قابليت هاي کارآفرينانه روستايي در استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها: سيدابوالقاسم برآبادي، زهرا خوشنودي فر

کنفرانس: اولين همايش کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تاریخ: 1392/11/20  ،  مکان: تهران

ارزيابي تأثير برخي ويژگي‌هاي فردي کشاورزان بر کارايي مصرف انرژي و بهره وري انرژي در دو محصول جو و گندم آبي استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها: سيدابوالقاسم برآبادي، فاطمه ارتياعي

کنفرانس: اولين همايش کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تاریخ: 1392/11/20  ،  مکان: تهران

The review of necessities, contexts and agricultural extension demand- driven development process, an alternative to the traditional approach to agricultural extension in the third millennium

نویسنده ها: Fatemeh Ertiaei, Seyyed Abolghasem Barabadi

کنفرانس: First international conference of the APIRAS & the fifth congress of extension and education in agricultural and natural resources management

تاریخ: 1393/06/11  ،  مکان: Zanjan

بررسي موانع و چالش هاي گرايش دانش آموزان به رشته هاي فني و حرفه اي و کاردانش، مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان، شهر سراوان

نویسنده ها: سيدابوالقاسم برآبادي، فهيمه ريگي

کنفرانس: همايش بين المللي فلسفه تعليم و تربيت در عمل

تاریخ: 1393/07/16  ،  مکان: دانشگاه خوارزمی کرج

بررسي ميزان رضايت دانشجويان مجتمع آموزش عالي سراوان نسبت به کيفيت فعاليت و نحوه تدريس اساتيد

نویسنده ها: فهيمه ريگي، سيدابوالقاسم برآبادي

کنفرانس: دومين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تاریخ: 1393/07/21  ،  مکان: تهران

تحليل مولفه هاي تأثيرگذار بر توسعه واحدهاي گلخانه اي در استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها: سيدابوالقاسم برآبادي، زهرا خوشنودي فر

کنفرانس: دومين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تاریخ: 1393/07/21  ،  مکان: تهران

تحليل مؤلفه هاي بازدارنده در توسعه واحدهاي گلخانه اي در استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها: زهرا خوشنودي فر، سيدابوالقاسم برآبادي

کنفرانس: دومين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تاریخ: 1393/07/21  ،  مکان: تهران

ارزيابي قابليت هاي کارآفرينانه روستايي در جهت دستيابي به توسعه پايدار، مطالعه موردي استان کرمان

نویسنده ها: زهرا خوشنودي فر، سيدابوالقاسم برآبادي

کنفرانس: دومين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تاریخ: 1393/07/21  ،  مکان: تهران

بررسي نظامهاي بهره برداري زعفران در خراسان جنوبي

نویسنده ها: سيدابوالقاسم برآبادي، سيد احمد برآبادي

کنفرانس: دومين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تاریخ: 1393/07/21  ،  مکان: تهران

بررسي خصوصيات آموزشگر خوب از ديدگاه دانشجويان مجتمع آموزش عالي سراوان

نویسنده ها: فهيمه ريگي، سيدابوالقاسم برآبادي

کنفرانس: اولين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تاریخ: 1393/08/23  ،  مکان: تهران

بررسي خصوصيات مؤثر بر کيفيت تدريس اساتيد از ديدگاه دانشجويان مجتمع آموزش عالي سراوان

نویسنده ها: فهيمه ريگي، سيدابوالقاسم برآبادي

کنفرانس: اولين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تاریخ: 1393/08/23  ،  مکان: تهران

ارزيابي عوامل غير اقتصادي پيش برنده و بازدارنده توسعه پايدار صنعت گردشگري روستايي

نویسنده ها: سيدابوالقاسم برآبادي، سيد احمد برآبادي

کنفرانس: همايش چشم انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه کشور

تاریخ: 1393/11/15  ،  مکان: تهران

بررسي نقش آموزش الکترونيک در آموزش کشاورزي

نویسنده ها: سید ابوالقاسم برآبادی

کنفرانس: سومین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

تاریخ: 1394/03/27  ،  مکان: تهران

ارزيابي طرح خدمات مشاوره اي مهندسين ناظر و تأثير آن بر جامعه روستايي و کشاورزي کشور

نویسنده ها: سيدابوالقاسم برآبادي

کنفرانس: سومين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تاریخ: 1394/03/27  ،  مکان: تهران

مقايسه کارآمدي توليد گندم و جو به لحاظ مصرف انرژي و بهره وري آن در استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها: سيد مسعود ضيائي، فرزاد حسين پناهي، جعفر ولي زاده، سيدابوالقاسم برابادي

نشریه: نشريه علمي- پژوهشي پژوهشهاي زراعي ايران، شماره 2، سال 92

تاریخ: 

تحليل مؤلفه هاي بازدارنده در توسعه واحدهاي گلخانه اي در استان سيستان و بلوچستان

نویسنده ها: زهرا خوشنودي فر، سيدابوالقاسم برآبادي، مستانه غنجي

نشریه: مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران- شماره 3، سال 93

تاریخ: 

Investigating rural entrepreneurial potentials in Kerman Province, Iran

نویسنده ها: Seyyed Abolghasem Barabadi, Zahra Khoshnodifar

نشریه: Journal of middle east applied science and technology, April 2014

تاریخ: 

Evaluating the effect of some indiviual features of farmers on EUE and EP in two irrigated crops of wheat and barley in Sistan and Balouchestan Province, Iran.

نویسنده ها: Seyed Abolghasem Barabadi, Fatemeh Ertiaei

نشریه: Journal of middle east applied science and technology, April 2014

تاریخ: 

A case study of energy ratio in agro-forestry systems (date palm and wheat)

نویسنده ها: S.A. Barabadi, M. Pourjafar

نشریه: Journal of agricultural technology, January 2015

تاریخ: 

ايجاد تعاوني، راه حلي جهت مشکل بيکاري فارغ التحصيلان کشاورزي

نویسنده ها: ايرج ملک محمدي، فرهود گل محمدي، سيد ابوالقاسم برآبادي، ياسر محمدي

نشریه: فصلنامه نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي، شماره 18

تاریخ: 

بررسي چالشهاي اشتغال دانش آموختگان کشاورزي و منابع طبيعي

نویسنده ها: ياسر محمدي، سيد ابوالقاسم برآبادي

نشریه: فصلنامه نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي، شماره 20

تاریخ: 

تحليل موانع آموزشي و اجتماعي- فرهنگي اشتغال فارغ التحصيلان کشاورزي

نویسنده ها: سيد ابوالقاسم برآبادي، ايرج ملک محمدي، علي اسدي

نشریه: کار و جامعه، شماره 109

تاریخ: 

Designing a Model to Explain the Relationship Between Individual and Communicational Characteristics of Farmers to Agricultural Product Insurance

نویسنده ها: FATEMEH ERTIAEI-SEYYED ABOLGHASEM BARABADI

نشریه: AGRICULTURAL COMMUNICATIONS, 2015, 3(3): 48‐53.

تاریخ: 

برآورد ارزش اقتصادی کاربرد رواناب های سطحی آلوده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران

نویسنده ها: محمدرضا ساسولی، سیدابوالقاسم برآبادی

نشریه: فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد 2، شماره 2، پاییز 94

تاریخ: 

مدلسازی ساختاری تببین رفتار مشارکتی روستاییان در حفظ جنگل (مطالعه موردی: ذخیره گاه جنگلی چهارطاق اردل)

نویسنده ها: یاسر محمدی، وحید اعتماد، سیدابوالقاسم برآبادی، علیرضا انصاری اردلی

نشریه: مجله جنگل ایران، سال هفتم، شماره 3، پاییز 1394

تاریخ: 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

تاریخ: 

انجمن فارغ التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار

تاریخ: 

شورای اداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان- از 1389/2/25 لغایت 1390/8/3

تاریخ: 

شورای پژوهشی مجتمع آموزش عالی سراوان- از سال 91 تا 94

تاریخ: 

عضو کمیسیون بررسی موارد خاص مجتمع آموزش عالی سراوان- از سال 92 تا 94

تاریخ: 

توسعه و کشاورزی پایدار

اشتغال و کارآفرینی

انرژی در کشاورزی

آموزش الکترونیک

نرم افزار SPSS

نرم افزار Expert Choice

نرم افزار NVivo

مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی

از 1388/7/1 لغایت 1390/8/3

تاریخ: 

مدیر گروه اقتصاد کشاورزی

از 1388/7/1 لغایت 1390/8/3

تاریخ: 

مدیر گروه گیاهپزشکی

از 1388/7/1 لغایت 1390/8/3

تاریخ: 

مدیر امور آموزشی مجتمع آموزش عالی سراوان

از 1392/7/1 لغایت 1394

تاریخ: 

اصول آموزش کشاورزی

جزوات و تمرینات: 

اصول ترویج کشاورزی

جزوات و تمرینات: 

اصول و کاربرد روانشناسي در ترويج و آموزش کشاورزي

جزوات و تمرینات: 

اصول آموزش بزرگسالان

جزوات و تمرینات: 

اصول ترويج و آموزش کشاورزي

جزوات و تمرینات: 

اصول مديريت آموزش و ترويج

جزوات و تمرینات: 

اصول برنامه ريزي ترويجي

جزوات و تمرینات: 

تکنولوژي آموزشي

جزوات و تمرینات: 

توسعه و کشاورزي پايدار

جزوات و تمرینات: 

نظامهاي بهره برداري

جزوات و تمرینات: 

مباني برنامه ريزي آموزشي

جزوات و تمرینات: 

مقدمات رهبري و مشارکت مردمي

جزوات و تمرینات: 

کشاورزي پايدار

جزوات و تمرینات: 

اصول سازمان و مديريت

جزوات و تمرینات: 

جامعه شناسي روستايي و عشايري

جزوات و تمرینات: 

مديريت رفتار سازماني

جزوات و تمرینات: