محمد ادیبیان
گروه: تولیدات گیاهی
درجه: مربی
شماره داخلی:   |   شماره مستقیم:
فکس:
پست الکترونیک:   |   وب سایت:
آدرس:
دریافت رزومه بصورت PDF

مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی

نام دانشگاه: فردوسی

درجه: کارشناسی  ،  تاریخ: 1377/11/20

مهندسی باغبانی

نام دانشگاه: گیلان

درجه: کارشناسی ارشد  ،  تاریخ: 1382/12/16

Postharvest quality of peaches ifluenced by mucilage-oil coating and microencapsulated oil

نویسنده ها: M. ALIKHANI – KUPAEI ,

نشریه: Minerva biotecnologica

تاریخ: 

Enhancing stability of essential oils by microencapsulation for preservation of button mushroom during postharvest

نویسنده ها: Majid Alikhani-koupaei , Meisam Mazlumzadeh , Mohamadmehdi Sharifani &Mohamad Adibian

نشریه: Food Science & Nutrition

تاریخ: 

Large Seed Watermelon Response in a Landrace to Selection for Seed Size

نویسنده ها: M. Adibian , J.A. Olfati & S. Davoodi

نشریه: International Journal of Vegetable science

تاریخ: 

EFFECTS OF MYCORRHIZA AND NITROGEN FERTILIZER ON DRY WEIGHT, PROTEIN PERCENT, HARVEST INDEX, GRAIN YIELD IN WHEAT

نویسنده ها: Mohsen Noori , Alireza Sobhkhizi , Mohammad Adibian ,Mojtaba Keykha, Khashayar Rigi ….

نشریه: NTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT, ANIMAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES

تاریخ: 

Aflatoxins in Pistachio, Detection and Prevention

نویسنده ها: Mohammad Adibian

نشریه: Journal of Novel Applied Sciences

تاریخ: 

Effect of vermicompost on plant growth and its relationship with soil properties

نویسنده ها: Hossein Moradi , Mohammad Fahramand , Alireza Sobhkhizi , Mohammad Adibian , ….

نشریه: - International Journal of Farming and Allied Sciences

تاریخ: 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

تاریخ: 

اصلاح سبزی ها- مطالعه اثرات تنش ها در سبزی ها- مطالعه اثر افزودن برخی عناصر در کشت سلولی گیاهان دارویی

بررسی اثر انتخاب بر اندازه بذر هندوانه تخمه جابونی (جوینی)

محقق: م. ادیبیان- ج.الف. الفتی- س. داودی

تاریخ شروع:   ،  تاریخ اتمام: 

مکان: سبزوار- رشت

مدیر طرح و توسعه

تاریخ: 1390/08/30

مدیر گروه تولیدات گیاهی

تاریخ: 1392/02/01

معاون اداری مالی

تاریخ: 1393/02/15

سبزی کاری- ازدیاد نباتات- باعبانی عمومی- میوه کاری- تکثیر و پرورش گیاهان دارویی

جزوات و تمرینات: سبزیکاری