وحیدرضا امیراسماعیلی
گروه: مهندسي عمران
درجه: مربی
شماره داخلی:   |   شماره مستقیم:
فکس:
پست الکترونیک: v.amiresmaeili@gmail.com  |   وب سایت:
آدرس:
دریافت رزومه بصورت PDF

مهندسی عمران - آب

نام دانشگاه: تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

درجه: کارشناسی ارشد  ،  تاریخ: 

مهندسی عمران

نام دانشگاه: شهید باهنر کرمان

درجه: کارشناسی  ،  تاریخ: 

ﻛﺎرﺑﺮد ﺟﺖ آب ﺑﺮاي ﺑﺮش در ﺻﻨﻌﺖ

نویسنده ها: وﺣﻴﺪرﺿﺎ اﻣﻴﺮاﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ، علی پریزاده

کنفرانس: دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺳﺎزه،زﻟﺰﻟﻪ و ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ

تاریخ:   ،  مکان: ﻣﺎزﻧﺪران

تکنولوژی trenchless (بدون حفاری) و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اجتماعی آن

نویسنده ها: وﺣﻴﺪرﺿﺎ اﻣﻴﺮاﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ

کنفرانس: ﻛﻨﮕﺮه آب و ﻓﺎﺿﻼب

تاریخ:   ،  مکان: ﻛﺮﻣﺎن

Energy production by water distribution network

نویسنده ها: وﺣﻴﺪرﺿﺎ اﻣﻴﺮاﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ، رحیم جعفری

کنفرانس: ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻠﻲ ﻋﻤﺮان

تاریخ:   ،  مکان: زاﻫﺪان

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺪون ﺗﺮاﻧﺸﻪ ( trenchless) و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺷﺒﻜﻪ ي ﻓﺎﺿﻼب

نویسنده ها: وﺣﻴﺪرﺿﺎ اﻣﻴﺮاﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ، غلامعباس بارانی،رحیم جعفری

کنفرانس: ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻠﻲ ﻋﻤﺮان

تاریخ:   ،  مکان: زاﻫﺪان

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي trenchless

نویسنده ها: وﺣﻴﺪرﺿﺎ اﻣﻴﺮاﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ، رحیم جعفری

نشریه: ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮدﻳﺲ

تاریخ: 

نظام مهندسی ساختمان

تاریخ: 

انجمن هیدرولیک ایران

تاریخ: 

انجمن سدهای ایران

تاریخ: 

آب و فاضلاب

هیدرولیک

هیدرولوژی