منصوره پورجعفر
گروه: مهندسي برق
درجه: مربی
شماره داخلی:   |   شماره مستقیم:
فکس:
پست الکترونیک: m.s.pourjafar@gmail.com  |   وب سایت:
آدرس:
دریافت رزومه بصورت PDF

پورجعفر، م.، بنام، م.ر.، مظلوم زاده، م.( 1391). اندازه گيري برخي خواص مکانيکي خرما و هسته آن (رقم مضافتي). همايش ملي خرماي ايران.دانشگاه شهيد باهنر کرمان. http://www.civilica.com/Paper-IRANDATE01-IRANDATE01_028.html

نویسنده ها: 

کنفرانس: 

تاریخ:   ،  مکان: 

پورجعفر، م.، مظلوم زاده،م.، مرادي، ح.(1391) اندازه گيري برخي ويژگي هاي فيزيکي هسته خرما رقم مضافتي. همايش ملي فيزيولو‍ژي پس از برداشت. دانشگاه شيراز. 11 و 12 بهمن 1391. http://www.irshs.ir/fa/Pages/PostHarvest.aspx

نویسنده ها: 

کنفرانس: 

تاریخ:   ،  مکان: 

کاربرد برخي پارامترهاي فيزيکي در درجه بندي خرما رقم مضافتي با استفاده از ANFIS.

نویسنده ها: پورجعفر، م.، بنام،م.ر.، مظلوم زاده،م. (1391).

کنفرانس: هفتمين كنفرانس ملي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون. دانشگاه شيراز. شهريور 1391

تاریخ:   ،  مکان: 

7. پورجعفر، م. (1380).هنر حل مساله. دومين همايش رياضي پ‍ژوهان جوان. موسسه آموزشي امام حسين مشهد

نویسنده ها: 

کنفرانس: 

تاریخ:   ،  مکان: 

تكنولوژي نانو در صنعت كشاورزي و تغذیه

نویسنده ها: منصوره پورجعفر

کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

تاریخ: 1396/03/11  ،  مکان: تهران

بررسی و تعيين نيروي کششی جهت برداشت مکانیکی گل زعفران

نویسنده ها: منصوره پورجعفر

کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

تاریخ: 1396/03/11  ،  مکان: 

بررسی و تعیین برخی خصوصیات فیزیکی خرما (رقم مضافتی)

نویسنده ها: منصوره پورجعفر

کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

تاریخ: 1396/03/11  ،  مکان: 

Using adaptive neuro-fuzzy inference system for classify date fruits

نویسنده ها: M. Pourjafar1 M.R. Benam2 and S.M. Mazloumzadeh1

نشریه: Journal of Agricultural Technology 2013 Vol. 9(5): 1309-1318

تاریخ: 

A case study of energy ratio in agro-forestry systems (date palm and wheat)

نویسنده ها: S.A. Barabadi* and M. Pourjafar

نشریه: Journal of Agricultural Technology 2015 Vol. 11(1):13-24

تاریخ: 

Assessment of energy efficiency in agro-forestry systems of date palm and Barely (case study)

نویسنده ها: S.M. Ziaeia, S.M. Mazloumzadehb*, H. Moradic and M. Pourjafard

نشریه: Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST)

تاریخ: 

Determination of Some Physical and Mechanical Characteristics of Date Fruit and Nut (Cv. Mazafati)

نویسنده ها: Mansoureh Pourjafar and Meisam Mazloumzadeh 1

نشریه: International Journal of Agricultural Technology 2017 Vol. 13(4): 553-563

تاریخ: 

Determination of Some Physical Properties of Dried Jujube Fruit

نویسنده ها: Mansoureh Pourjafar

نشریه: IRA-International Journal of Applied Sciences

تاریخ: 

Evaluation of Carbon Nanotubes Making Techniques

نویسنده ها: Mansoureh Pourjafar

نشریه: IRA-International Journal of Applied Sciences

تاریخ: 

1. کسب رتبه سوم دوره ليسانس

مکان: 

تاریخ: 

2. کسب رتبه اول دوره فوق ليسانس

مکان: 

تاریخ: 

1- تدريس 105 واحد درسي فيزيک عمومي، فيزيک 1 و فيزيک 2آزمايشگاه فيزيک 1 و 2 (مهر 1391 تا کنون) در مجتمع آموزش عالي سراوان. 2- يك سال سابقه تدريس در آزمايشگاه فيزيك دانشگاه بيرجند (دانشكده فني قاين) 3- 5 ترم سابقه تدريس فيزيك1 و 2 و آزمايشگاه فيزيك 1 و 2 در دانشگاه پیام نور سراوان

جزوات و تمرینات: