سیدرضا امیری
گروه: تولیدات گیاهی
درجه: استادیار
شماره داخلی:   |   شماره مستقیم: 05437641014
فکس:
پست الکترونیک: seyedrezaamiri@yahoo.com,amiriseyedreza86@gmail.com  |   وب سایت: https://scholar.google.com/citations?use
آدرس: سیستان و بلوچستان، سراوان، بلوار پاسداران، مجتمع آموزش عالی سراوان
دریافت رزومه بصورت PDF

زراعت و اصلاح نباتات

نام دانشگاه: شهید باهنر کرمان

درجه: کارشناسی  ،  تاریخ: 1385/11/11

زراعت

نام دانشگاه: فردوسی مشهد

درجه: کارشناسی ارشد  ،  تاریخ: 1388/06/24

اکولوژی گیاهان زراعی

نام دانشگاه: فردوسی مشهد

درجه: دکتری  ،  تاریخ: 1393/06/15

تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)در شرایط گلخانه.

نویسنده ها: امیری، س. ر.، پارسا، م.، نظامی، ا.، و گنجعلی، ع.

کنفرانس: اولین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران

تاریخ: 1388/05/20  ،  مکان: اصفهان

تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر شاخص‌های رشد نخود (Cicer arietinum L.)در شرایط گلخانه.

نویسنده ها: امیری، س. ر.، پارسا، م.، و گنجعلی، ع.

کنفرانس: اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی

تاریخ: 1388/11/10  ،  مکان: بیرجند

اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم نخود در شرایط آب و هوایی مشهد.

نویسنده ها: امیری، س. ر.، انجم شعاع، س.و . ابراهیمی، ح.

کنفرانس: همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی

تاریخ: 1389/11/10  ،  مکان: بیرجند

بررسي تاثير تنش خشکي بر برخي شاخص هاي مورفولوژيکي سه گياه دارويي خار مريم، هميشه بهار و سياهدانه درشرايط گلخانه.

نویسنده ها: احیایی، ح.و، و امیری، س. ر.

کنفرانس: اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی

تاریخ: 1389/11/10  ،  مکان: بیرجند

بررسي پيش تيمار بذر توسط ساليسيليک اسيد در شرايط تنش شوري بر جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه مريم گلي کبير(Salvia sclarea).

نویسنده ها: امیری، س. ر.، رضوانی مقدم، پ.، و احیای، ح.

کنفرانس: همایش ملی گیاهان دارویی و معطر،

تاریخ: 1389/09/18  ،  مکان: دانشگاه آزاد اسلامی ورامین- پیشوا

تاُثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی فیزیولوژیکی و اجزای عملکرد سه گیاه دارویی شوید ( Anethum graveolens) ، گشنیز (( Coriandrum sativum و رازیانه (Foeniculum vulgare) در شرایط گلخانه.

نویسنده ها: امیری، س. ر.، رضوانی مقدم، پ.، و احیای، ح.

کنفرانس: اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی

تاریخ: 1389/11/10  ،  مکان: بیرجند

بررسی انرژیهای ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بومنظامهای تولید پسته(Pistacia vera) در شهرستان زرند کرمان. .

نویسنده ها: امیری، س. ر.

کنفرانس: همایش بین المللی پژوهش‌های کاربردی در کشاورزی،

تاریخ: 1394/03/20  ،  مکان: تهران

اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد.

نویسنده ها: امیری، س. ر.

کنفرانس: همایش بین المللی پژوهش‌های کاربردی در کشاورزی

تاریخ: 1394/03/20  ،  مکان: تهران

آنالیز خلاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه‌سازی.

نویسنده ها: امیری، س. ر.

کنفرانس: همایش بین المللی پژوهش‌های کاربردی در کشاورزی

تاریخ: 1394/03/20  ،  مکان: تهران

آنالیز پتانسیل و خلاء عملکرد نخود (ژنوتیپ ILC 482) تحت سناریوهای مختلف تاریخ کاشت با استفاده از رهیافت مدل‌سازی.

نویسنده ها: امیری، س. ر.، پارسا، م.، بنایان، م.، و نصیری محلاتی، م.

کنفرانس: همایش بین المللی پژوهش‌های کاربردی در کشاورزی

تاریخ: 1394/03/20  ،  مکان: تهران

ارزیابی کارایی مصرف آب نخود (Cicer arietinum L.) در سطوح مختلف آبیاری و تاریخ کاشت: مطالعه شبیه سازی

نویسنده ها: سیدرضا امیری

کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

تاریخ: 1394/12/18  ،  مکان: تهران

ارزیابی تاریخهای کاشت بهاره نخود دیم با استفاده از رهیافت مدل سازی

نویسنده ها: سیدرضا امیری

کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

تاریخ: 1394/12/18  ،  مکان: تهران

تأثیر تاريخ کاشت و ژنوتیپ بر رشد و برخی خصوصیات مورفولوژیکی نخود (.Cicer arietinum L)

نویسنده ها: سیدرضا امیری

کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

تاریخ: 1395/12/18  ،  مکان: تهران

اثر توامان تاریخ کاشت و تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (.Lens culinaris Medik)

نویسنده ها: سیدرضا امیری

کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

تاریخ: 1395/12/18  ،  مکان: تهران

ارزیابی مدل SSM_Chickpea برای پیش بینی عملکرد نخود در مقیاس ملی

نویسنده ها: سیدرضا امیری و رستم یزدانی بیوکی

کنفرانس: پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تاریخ: 1397/06/13  ،  مکان: کرج

بررسی خصوصیات جوانه زنی ارقام گندم در اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول و بازیابی

نویسنده ها: سیدرضاامیری و رستم یزدانی بیوکی

کنفرانس: پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تاریخ: 1397/06/13  ،  مکان: کرج

تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)در شرایط گلخانه.

نویسنده ها: امیری، س. ر.، پارسا، م.، و گنجعلی، ع.

نشریه: مجله پژوهش‌های زراعی ایران

تاریخ: 

تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر شاخص‌های رشد نخود (Cicer arietinum L.)در شرایط گلخانه.

نویسنده ها: امیری، س. ر.، پارسا، م.، نظامی، ا.، و گنجعلی، ع.

نشریه: مجله پژوهش‌های حبوبات ایران

تاریخ: 

تاُثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی فیزیولوژیکی و اجزای عملکرد سه گیاه دارویی شوید ( Anethum graveolens) ، گشنیز (( Coriandrum sativum و رازیانه (Foeniculum vulgare) در شرایط گلخانه.

نویسنده ها: امیری، س. ر.، رضوانی مقدم، پ.، و احیای، ح.

نشریه: مجله پژوهش‌های زراعی ایران

تاریخ: 

برآورد درجه حرارت های کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه زنی و سبز شدن ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.).

نویسنده ها: گنجعلی، ع.، پارسا، م.، و امیری، س. ر.

نشریه: مجله پژوهش‌های حبوبات ایران

تاریخ: 

ارزیابی تنوع زیستی سبزیجات در بوم نظام های زراعی ایران.

نویسنده ها: کوچکی، ع. ر.، نصیری محلاتی، م.، حسن زاده اول، ف.، منصوری، ح.، امیری، س. ر.، زرقانی، ه.، و کریمیان، م.

نشریه: مجله اکولوژی کاربردی

تاریخ: 

اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد.

نویسنده ها: امیری، س. ر.، پارسا، م.، بنایان، م.، نصیری محلاتی، م.، و دیهیم فرد، ر.

نشریه: مجله پژوهش‌های حبوبات ایران

تاریخ: 

آنالیز خلاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه‌سازی.

نویسنده ها: امیری، س. ر.، پارسا، م.، بنایان، م.، و نصیری محلاتی، م.

نشریه: مجله بوم شناسی کشاورزی

تاریخ: 

آنالیز عملکرد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود (ژنوتیپ ILC 482) تحت تاریخ‌های مختلف کاشت.

نویسنده ها: امیری، س. ر.

نشریه: مجله اکوفیزیولوژی گیاهی

تاریخ: 1395/07/13

بررسی انرژیهای ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بومنظامهای تولید پسته(Pistacia vera) در شهرستان زرند کرمان.

نویسنده ها: امیری، س. ر.، و رضوانی مقدم، پ.

نشریه: مجله بوم شناسی کشاورزی

تاریخ: 1395/10/15

Yield gap analysis of Chickpea under semi-arid conditions: A simulation study

نویسنده ها: Amiri deh ahmadi, S. R., Parsa, M., Bannayan,M., Nassiri Mahallati, M and Delhim fard, R.

نشریه: International Journal of Plant Production

تاریخ: 

A Single Supplementary Irrigation Can Boost Chickpea Grain Yield and Water Use Efficiency in Arid and Semiarid Conditions: A Modeling Study

نویسنده ها: Seyed Reza Amiri, Reza Deihimfard, Afshin Soltan

نشریه: Agronomy Journal

تاریخ: 1395/07/10

تعیین بهترین تاریخ کاشت نخود دیم در استان کرمانشاه با استفاده از رهیافت مدل سازی

نویسنده ها: امیری، س. ر.

نشریه: مجله اکوفیزیولوژی گیاهی

تاریخ: 1397/02/01

بررسی خلاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) آبی در سطوح مختلف آبیاری تکمیلی: مطالعه شبیه سازی

نویسنده ها: امیری، س. ر.

نشریه: مجله اکوفیزیولوژی گیاهی

تاریخ: 

Can the dormant seeding of rainfed lentil improve productivity and water use efficiency in arid and semi-arid conditions?

نویسنده ها: Seyed Reza Amiri and Reza Deihimfard

نشریه: Field Crops Research

تاریخ: 1397/07/08

اکولوژی چشم‌اندازهای طبیعی در مدیریت اکوسیستم‌های کشاورزی

مترجم: امیری، س. ر.، کوچکی، ع. ر.، و نصیری محلاتی، م.

تیراژ: 1000

منتشرکننده: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

ISBN: 978-964-386-290-9

تغییر اقلیم و امنیت غذایی: سازگاری کشاورزی به جهان گرم تر

مترجم: دیهیم فرد، ر و امیری، س.ر

تیراژ: 1000

منتشرکننده: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

ISBN: 978-964-457-359-0

مدلسازی گیاهان زراعی

مطالعات مربوط به تغییر اقلیم و تأثیر آن در کشاورزی

مدیریت گیاهان زراعی

مجموعه آفیس (Word, Excel, PowerPoint).

نرم افزارهای آماری مثل SAS

برنامه نویسی با ویژوال فرترن (CVF)

برگزاری کارگاه مدلسازی گیاهان زراعی

کارگاه مدلسازی گیاهان زراعی در مجتمع آموزش عالی سراوان با حضور دانشجویان برگزار شد.

تاریخ: 1394/02/17

سخنرانی در هفته پژوهش (2)

اکولوژی جوانه زنی و سبز شدن گیاهان در اکوسیستم های خشک

تاریخ: 1394/09/25

سخنرانی در هفته پژوهش (1)

آنالیز خلاء عملکرد نخود تحت سناریوهای مختلف آبیاری و تاریخ کاشت با استفاده از رهیافت مدلسازی

تاریخ: 1393/09/26

مدیر گروه تولیدات گیاهی

تاریخ: 1394/12/01

برگزاری کارگاه مقاله نویسی ISI

سرفصل مطالب: • انگیزه و ضرورت نوشتن مقالات علمی • انواع مقالات ISI، علمی پژوهشی و ... • نکات مهم قبل از نوشتن مقاله علمی • ساختار مقاله و نحوه نگارش مقالات ISI • نکات کلیدی برای افزایش احتمال پذیرش مقاله • رهنمودها قبل از ارسال مقاله و نحوه ارسال مقاله • آموزش نرم افزار Endnote

تاریخ: 1395/08/27

زراعت علوفه

جزوات و تمرینات: 

زراعت غلات

جزوات و تمرینات: 

دیمکاری

جزوات و تمرینات: 

فیزیولوژی گیاهان زراعی

جزوات و تمرینات: 

اصول تبدیل و نگهداری مواد غذایی

جزوات و تمرینات: 

علف های هرز

جزوات و تمرینات: 

کشاورزی ار گانیک

جزوات و تمرینات: 

زراعت صنعتی

جزوات و تمرینات: 

زراعت عمومی

جزوات و تمرینات: 

آمار و احتمالات

جزوات و تمرینات: 

تولید گیاهان دارویی و معطر

جزوات و تمرینات: