سامانه سوابق علمی و پژوهشی اساتید

لیست دانشکده ها و گروه ها

جستجو براساس حروف الفبا

تعداد پروفایل:52

محمد ادیبیان
دانشکده کشاورزی
تولیدات گیاهی
فاطمه ارتیاعی
دانشکده کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی
وحیدرضا امیراسماعیلی
دانشکده فنی و مهندسی
مهندسي عمران
v.amiresmaeili@gmail.com
ُSeyed Reza Amiri
سیدرضا امیری
دانشکده کشاورزی
تولیدات گیاهی
seyedrezaamiri@yahoo.com
سیدابوالقاسم برآبادی
دانشکده کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی
Barabadi.a@gmail.com
منصوره پورجعفر
دانشکده فنی و مهندسی
مهندسي برق
m.s.pourjafar@gmail.com
Abdul Rashid Jamnia
عبدالرشید جام نیا
دانشکده علوم انسانی
علوم اقتصادی- اقتصاد نظری
ar.jamnia@saravan.ac.ir
میترا جباری
دانشکده کشاورزی
تولیدات گیاهی
Majid Jafari
مجید جعفری
دانشکده کشاورزی
گیاه پزشکی
majafari59@yahoo.com
Hossein Jahantigh
حسین جهان تیغ
دانشکده منابع طبیعی
احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی
hjahantigh5@gmail.com

صفحه 1 از 6